Soosaare taastamistööde teostusprojekt

Soosaare soo veerežiimi taastamise projekt

Soosaare soo veerežiimi taastamise projekti muudatus 1

Käesolev projekt näeb ette Soosaare soo veerežiimi taastamise olemasolevatele kraavidele paisude rajamise ja kraavide kinni ajamise abil.

Soosaare projektiala pindalaga 96,1 ha asub Viljandi maakonnas Alam-Pedja looduskaitseala Soosaare sihtkaitsevööndis. Vastavalt kehtivale kaitse-eeskirjale on Soosaare sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk metsa- ja sookoosluste looduslikkuse taastamine ning kaitstavate liikide elupaikade kaitse. Kraavide likvideerimist kavandatakse eesmärgiga parandada elupaikade ja liikide seisundit.

Taastamistööd koosnevad kahest etapist, millest ühe osa moodustab raie ja teise osa paisude ehitus. Täiendavalt aetakse lausaliselt kinni kolm kraavi, raiutakse sisse kaks uut trassi ning raadatakse ala, mis vastasel juhul võiks tulevikus tekitada probleeme tuulemurrust tulenevalt. Esmaseks tööks on raadatavate trasside ja puhverriba harvendusraie mahamärkimine, peale mida alustatakse kujundusraiega, mis tehakse metsalangetustraktoritega. Seejärel raadatakse mahamärgitud alad, millele järgneb turbapaisude mahamärkimine, kraavivallide likvideerimine ja turbapaisude ehitamine. Tööde täitja on Kobras AS.