Palasi taastamistööde teostusprojekt

Palasi mahajäetud turbatootmisalal veerežiimi taastamise projekt

Projekt näeb ette Palasi mahajäetud turbatootmisalal veerežiimi taastamise olemasolevatele kraavidele paisude rajamise ja kraavide kinni ajamise abil.

Palasi projektala pindalaga 53,5 ha asub Lääne-Viru maakonnas Sirtsi looduskaitseala Palasi ja Sirtsi soo
sihtkaitsevööndis. Vastavalt kehtivale kaitse-eeskirjale on Palasi ja Sirtsi soo sihtkaitsevööndites kaitse-eesmärk koosluste looduslikkuse taastamine ja seejärel ökosüsteemide arengu tagamine üksnes loodusliku protsessina ning kaitsealuste liikide elupaikade kaitse. Kraavide likvideerimist kavandatakse eesmärgiga parandada elupaikade ja liikide seisundit.

Taastamistööd koosnevad kolmest etapist, millest ühe osa moodustab raie, teise osa eksperimendiala koorimine ja kolmanda osa paisude ning kraavide kinniajamine. Esmaseks tööks on raadatavate trasside ja kujundusraie mahamärkimine, peale mida alustatakse kujundusraiega, mis tehakse metsalangetustraktoritega. Seejärel mahamärgitud alad raadatakse ja freesitakse. Järgnevad pinnasetööd. Viimases etapis teostatakse turbasammalde külv ning teised eksperimendis ette nähtud töötlused. Tööde täitja on Kobras AS.