Laukasoo taastamistööde teostusprojekt

Laukasoo veerežiimi taastamise projekt

Projekt näeb ette Laukasoo veerežiimi taastamise olemasolevatele kraavidele paisude rajamise ja kraavide kinni ajamise abil.

Laukasoo projektiala pindalaga 1291 ha asub Lääne-Viru maakonnas Lahemaa rahvuspargi lõunaosas Valgejõe-Laukasoo ja Loobu
sihtkaitsevööndites. Valgejõe-Laukasoo sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk looduse mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine, koosluste loodusliku seisundi taastamine ning loodusdirektiivi elupaigatüüpide, kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse. Loobu sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on looduse mitmekesisuse, maastikuilme, koosluste tüüpide ja neile omase liigilise ja vanuselise mitmekesisuse säilitamine ning loodusdirektiivi elupaigatüüpide, kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse.

Taastamistööd koosnevad kahest etapist, millest ühe osa moodustab raie ja teise osa paisude ehitus ning kraavide kinniajamine. Esmaseks tööks on trasside ja raie mahamärkimine, peale mida alustatakse raietega, mis tehakse üldjuhul masinatega. Seejärel suletakse Suurlaugas. Pärast seda alustatakse turbapaisude ehitamisega ning mõningate kraavide kinni ajamisega. Tööde täitja on Kobras AS.