Feodorisoo taastamistööde teostusprojekt

Feodorisoo veerežiimi taastamise projekt

Feodorisoo projektala pindalaga 620 ha asub Ida-Viru maakonnas Agusalu looduskaitseala Feodorisooja Remniku sihtkaitsevööndites. Agusalu looduskaitseala kaitse-eesmärk on säilitada, uurida ja tutvustada Alutagusele iseloomulikke inimtegevusest vähe mõjutatud soomassiive, nendega seotud metsakooslusi ning tagada kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse.

Taastamistööd koosnevad kahest etapist, millest ühe osa moodustab trasside raie ja teise osa paisude ehitus ning kraavide kinni ajamine. Esmaseks tööks on trasside mahamärkimine, peale mida alustatakse raiega, mis tehakse käsitsi (võimalusel masinaga). Seejärel alustatakse kraavide kinniajamisega ning turbapaisude ehitamisega. Tööde täitja on Kobras AS.