Veerežiimi taastamistööde projektid

marts 2014_2

Foto: Kai Vellak

Igale taastamisalale koostati taastamistööde läbi viimiseks veerežiimi taastamise projekt – selle alusel viidi läbi soode taastamistööde läbiviimiseks vajalik kujundusraie, kraavide sulgemine paisude rajamise või kinniajamise abil ja leevendusmeetmed (näiteks Kruusoja ümbersuunamine Tudu lka-l võimaldamaks ülavoolu jäävatelt metsakuivendusobjektidelt jätkuvalt vee äravool). Siinhulgas määratleti juurdepääsuteed tehnikale (ekskavaatorid ja metsaraie tehnika), väljaveoteed ja laoplatsid raiutavale metsale. Samuti määratleti taastamistegevuse edukuse hindamiseks seirepunktid, mis annavad võimaluse taastamistegevuse järgselt hinnata muutusi veerežiimi, taimestiku ja loomastiku osas (vastav teave esitatakse taastamiskavades).

Koostatud projektid kooskõlastati Keskkonnaameti (kaitseala valitseja), RMKga (riigimaade haldaja), kohalike omavalitsustega ja vajadusel Põllumajandusameti, maaomanike või -haldajatega (näit kaitseministeeriumi allasutused Ohepalu lka-l).

Projekteerijad Soomaal õppepäeval. Foto: Jüri-Ott Salm

Projekteerijad Soomaal õppepäeval. Foto: Jüri-Ott Salm

Kohalikule kogukonnale korraldatati avalikud koosolekud, et selgitada tööde vajadust ja leida lahendused võimalikele vastuoludele või küsitavustele, kui neid tekkis.

Valminud taastamistööde projektid on leitavad kodulehe sektsioonist Projektialad.

Seotud tegevused:

Endla LKA ja Soomaa RP soode taastamise projektid lõpuks kaante vahel

RMK Märgalade taastamisprojekti näidiskoosseis