Tudusoo taastamiskava

Tudusoo looduskaitseala soode taastamiskava

Taastamistööde plaanide tutvustamine toimus 16.06.2017 Tudu koolimajas. Taastamiskava tööversioon avalikustati 13.07.2017 ja ettepanekute saatmise tähtajaks seati 01.07.2017. Taastamiskava lisaks on avaliku koosoleku protokoll ühes osaliste nimekirjaga, kirjalikult laekunud ettepanekud ja vastused, Keskkonnaameti, RMK ja Muinsuskaitseameti kooskõlastused.

Avalikustamise ettekanded:

Projektiala seisundi parandamiseks on ette nähtud kaks erinevat meedet: kuivendusvõrgu sulgemine ja raiemanipulatsioonid. Taastamistööd koosnevad kahest etapist: I (kujundus)raie, II paisude ehitus. Mõlemad tööd on ilmastikutundlikud, misläbi kavandatud ajakava võib nihkuda hilisemaks.

Kirjeldatud taastamistegevuste läbiviimise tulemusel paraneb 1051 ha ulatuses Natura 2000 elupaikade seisund.  Lisaks mõjutatakse taastamistöödega positiivselt 1038 ha ulatuses märgalasid, mis ei ole EELISe andmetel määratletud Natura 2000 elupaigatüübina, kuid millel on peale taastamistöid hea potentsiaal muutuda vastavaks mõnele Natura 2000 elupaiga tüübile.