Sirtsi taastamiskava

Sirtsi looduskaitseala soode taastamiskava

Taastamistööde plaanide tutvustamine toimus 16.06.2017 Tudu koolimajas. Taastamiskava tööversioon avalikustati 12.06.2017 ja ettepanekute saatmise tähtajaks seati 01.07.2017. Kirjalikud ettepanekud laekusid Keskkonnaametilt ja RMKlt ning vastavalt täiendati taastamiskava tööversiooni.

Avalikustamise ettekanded:

Projektiala seisundi parandamiseks on ette nähtud kaks erinevat meedet: kuivendusvõrgu sulgemine ja raiemanipulatsioonid. Taastamistööd koosnevad kahest etapist: I (kujundus)raie, II paisude ehitus. Mõlemad tööd on ilmastikutundlikud, misläbi kavandatud ajakava võib nihkuda hilisemaks.

Kirjeldatud taastamistegevuste läbiviimise tulemusel paraneb 1671 ha ulatuses Natura 2000 elupaikade seisund.  Lisaks luuakse taastamistöödega soodsad tingimused Natura 2000 elupaikade kujunemiseks 1010 hektaril, mis on kuivenduse mõjul sedavõrd degradeerunud, et ei kvalifitseeru ühekski Natura 200 elupaigatüübiks.