Ohepalu taastamiskava

Ohepalu looduskaitseala soode taastamiskava

Taastamiskava tööversioon avalikustati 25.07.2017 ja ettepanekute saatmise tähtajaks seati 24.08.2017. Taastamistööde plaane tutvustasime 09.08.2017 Ohepalu külas Õnnela külalistemajas. Kuna taastamistööde läänepoolne ala asub Kaitseväe keskpolügooni ohualas, tuvustati 07.08.2017 taastamiskava Tallinnas Kaitseministeeriumi esindajatele ja tööde kavandamisel lähtutakse keskpolügooni puudutavatest õigusaktidest.

Avalikustamise ettekanded:

Projektiala seisundi parandamiseks on ette nähtud kaks erinevat meedet: kuivendusvõrgu sulgemine
ja raiemanipulatsioonid. Kirjeldatud taastamistegevuste läbiviimise tulemusel paraneb ca 820 ha ulatuses Natura 2000 elupaikade seisund.  Lisaks mõjutatakse taastamistöödega positiivselt ca 300 ha ulatuses märgalasid, mis ei ole EELISe andmetel määratletud Natura 2000 elupaigatüübina, kuid millel on peale taastamistöid hea potentsiaal muutuda vastavaks mõnele Natura 2000 elupaiga tüübile.