Feodorisoo taastamiskava

Feodorisoo taastamiskava

Feodorisoo taastamiskava vene keeles

Taastamistööde plaanide tutvustamine toimus 24.05.2017 Jaama küla külamajas. Taastamiskava tööversioon avalikustati projekti kodulehel soo.elfond.ee 17.04.2017 ja ettepanekute saatmise tähtajaks seati 09.06.2017. Ettepanekuid taastamiskavale ei saadetud, kuid avalikustamise ajal andsid eitava tagasiside maaomanikud ja vastavalt vähendati taastamistööde mahtu.

Avalikustamise ettekanded:

Maikuisel avalikustamise arutelul räägitut kajastas Põhjarannik.

Projektiala seisundi parandamiseks on ette nähtud kuivendusvõrgu sulgemine. Kirjeldatud tegevuste läbiviimisel paraneb elupaigatüübi seisund 530 ha looduslikus seisundis rabades, 21 ha siirdesoo- ja rabametsades ning 29 ha vanade loodusmetsades. Lisaks mõjutatakse positiivselt ametlikus Natura andmebaasis mitteolevaid märgalasid 17 ha ulatuses.

Feodorisoo veerežiimi taastamise projekt