Taastamiskavade koostamine kuuel projektialal

IMG_1577

Soosaare. Foto: Jüri-Ott Salm

Enne taastamistööde teostusega alustamist koostati igale projektialale taastamiskava, mille põhjal anti üldised suunised sootaastamistööde läbiviimise ja nende tulemuslikkuse seire kohta. Täpne teostus kavandati veerežiimi taastamise projektides.

Valminud kavad ja avalikustamise materjalid:

Kavad koosnevad järgmistest osadest:

  1. Teave mõjutatud ala kuivenduseelsest olukorrast ja toimunud muutustest põhineb ajalooliste kaartide, ortofotode, vanade metsa takseerandmete ja geoloogiafondi materjalide analüüsil. Nõnda on nõnda võimalik tuvastada kuivendustegevuse mõjuala, mh algselt lagedate soo-alade metsastumise ulatus, kuivendustööde toimumise aeg, turbavõtuaukude rajamise aeg. Lisaks looduskaitselistele aspektidele selgitati analüüsi käigus ka teiste objektide olemasolu, näiteks taliteede paiknemine.
  2. Rajatud kraavivõrgu paiknemine maaparandussüsteemide suhtes – hindasime kraavide likvideerimise mõju piirkonda rajatud kuivendussüsteemile. Analüüsi eesmärgiks oli välistada majandusmetsades kujundatud veerežiimi muutus või minimeerida vastavalt võimalikke mõjusid.
  3. Lisaks kuivenduseelse kasvukohatüübi ja puurinde struktuuri väljaselgitamisele toimusid välitööd, mille käigus hinnati täiendavalt igas konkreetses kohas kuivenduse mõju ulatust ja koosluse taastumisvõimet, teiste looduskaitseliste väärtuste kahjustamise võimalikkust ning taastatava ala rolli sooökosüsteemis kui tervikus. Sellest lähtuvalt määratleti sihtkoosluseks olev taimkatte kasvukohatüüp ja EL loodusdirektiivi Natura elupaigatüüp, raiete vajadus ja ulatus.
  4. Välitööde käigus viidi läbi ka kraavide inventuur, et saada ülevaade nende toimimisest ja parameetritest. Selle põhjal tehti esialgne kava kraavide likvideerimise kohta, sh paisude asukohtade osas.
  5. Vastavalt liikide (vt liikide uuring) ja arheoloogiliste uuringute (vt arheoloogilised uuringud) tulemustest täpsustati taastamistegevuste (sh raie) ulatust, ajastust.
  6. Kultuurilooline ülevaade taastamisala kohta.
  7. Taastamistöödejärgse seire läbiviimise kava.
  8. Avalike koosolekute materjalid, täiendavad analüüsid, kooskõlastused.

Taastamiskavad koostati koostöös Riigimetsa Majandamise Keskuse ja Keskkonnaametiga.

Taastamiskavade koostamise järgselt täiendatakse neid vajadusel taastamistööde käigus sõltuvalt liikide ja arheoloogiliste uuringute ning taastamistööde projektide koostamise tulemustele vastavalt.

Varasemad tegevused:

Agusalu, Muraka, Sirtsi looduskaitsealade kraavide inventuur

Soode taastamise kavandamine

Seotud tegevused:

Soode taastamine ja ajaloolised aerofotod