Andmebaas: Sood eesti kultuuriloos

Ilukirjandus / Luule / Laulud / Videod ja filmid / Kohapärimus / Ütlused / Artiklid / Kunst

Soode veerežiimi taastamisel, soo elustiku ning nende elu-olu seire ja paljude muude tegevuste kõrval käsitleme soid ka pisut humanitaarsemal moel. Vähemalt viie aasta jooksul koondatakse siia kodulehele kokku erinevad soodega seotud viited ilukirjandusest, luulest, lauludest, filmidest, videotest, kunstist. Loomulikult ei puudu vaatluse alt ka kohapärimus. Erinevalt loomest ning pärimuse lühivormide esitusest, on kohapärimuse koondamisel ning selle esitusel pööratud esmatähelepanu projekti aladega seotud kohtadele.

Koondatav ja tutvustatav andmestik on kasutatav õppetöö täiendina, uurimismaterjalina ning uudishimu maandajana, andes lisavõimaluse soode käsitluseks erinevate õppeainete integreerimisel ning Eesti soode mitmekesisemal lahtimõtestamisel. Nii mõnigi lugu aitab ökoloogilisi eesmärke muuta arusaadavamaks kohatunnetuse kaudu ja vastupidi. Loodame, et siit andmekogumist leiavad abi õpetajad, õuesõppega tegeleda soovijad, soode läheduses elavad inimesed, huvihariduse pakkujad, kelle töövaldkond seondub soode ja nende tutvustamisega jpt soohuvilised.

Aita kaasa andmebaasi täiendamisele!

Kui teate mõnda raamatut, luuletust, laulu, filmi, maali vms soodega seonduvat loomematerjali, palun saatke see teave aadressil piretpk@elfond.ee. Töötame saadetud materjali läbi ning lisame tasapisi siia andmebaasi.

Andmebaasile palume viidata järgnevalt: Eesti soode kultuurilooline andmebaas, koostaja: Piret Pungas-Kohv, SA Eestimaa Looduse Fond.

Kaastöö eest tänades, projekti meeskond