Hüdroloogilise ja botaanilise seire läbiviimine projektialadel

Drooniga filmitud taastamisala Soosaares enne taastamistööde algust. Filmis Marko Kohv

Projekti eesmärgiks on taastada soo-alade kuivenduseelne veerežiim ja tagada nõnda kaitse all olevate sooelupakade soodne seisund ning looduslik areng. Need kaks tingimust on suuresti hinnatavad sooveetaseme ja taimestiku kaudu. Et hinnata taastamistööde edukust, kavandame taastamisaladel läbi viia ulatusliku seiretegevuse, kasutades selleks traditsioonilisi välitööde metoodikaid (taimestiku seire ruudud, automaatsed piesomeetrid veetaseme muutuste määramiseks, liikide seire) kui ka uuenduslikumat, droonide abil saadud, väga kõrge resolutsiooniga ortofotode analüüsi. Viimane lubab jälgida taimestiku muutusi üsna suurtel aladel piisavalt tiheda ajalise sammuga.

Igale taastamisalale rajatakse vähemalt üks transekt, kus kavandatakse järgneva 10 aasta vältel seirata veetaseme ja taimestiku muutusi. Lisaks rajatakse 2 transekti looduslikult säilinud alale, mis annavad sisendi andmete võrdlemiseks taastavate aladega. Võrdlus looduslike aladega annab kindluse, kas taastamistegevuse tulemusena muutuvad tingimused sarnaseks. See on oluline näiteks veetaseme muutuste hindamisel, sest ka kuival aastal võib looduslikult säilinud soo pinnaseveetase olla sügavamal kui 30 cm, mida hinnatakse kriitilisena sootaimestiku kasvutingimuste säilimise koha pealt.

Seire läbiviimisel lähtutakse olulisel määral Tartu Ülikooli poolt läbiviidava uuringus „Soode ökoloogilise funktsionaalsuse tagamiseks vajalike puhvertsoonide määratlemine pikaajaliste häiringute leviku piiramiseks või leevendamiseks“ rakendatud metoodikast.

Igal taastamisalal teostatava seire kohta koostakse vastav plaan, mis on leitav taastamiskavades.

Seire aruanded ja juhised: