Arheoloogilised uuringud taastamisaladel

Arheoloogilised uuringud Akali asulakohas. Foto: L. Jaanits

Arheoloogilised uuringud Akali asulakohas. Foto: Lembit Jaanits

Laiaulatuslikke mullatöid hõlmavate projektide puhul on väljakujunenud heaks tavaks eelnevalt läbi viia arheoloogilised eeluuringud. Eeluuringud teevad vähetõenäolisemaks või isegi elimineerivad tööde käigus kultuuriväärtuste leidmise võimalusi. Ootamatud leiud võivad mõjutada projekti eelnevalt planeeritud töövoogusid, tõsta kulusid ning tekitada olulisi viivitusi.

Kuigi märgalad ei ole just eriti tavaline arheoloogilise eeluuringute objekt, on nendest leitud mitmeid olulise teadusliku tähtsusega muistiseid ja leidusid. Soodest on leitud kiviaegseid asulakohti (Laukasoo äärest teada Vihasoo jne), pühakohti (Miila Hiiemägi Sirtsi soos), rauatöötluse kohti (Sirtsi ja Tudusoo läheduses on mitmeid leitud), pelgupaikasid (kaks tükki Tudusoos).

Eelnevates näidetes toodud muistised asuvad projekti alade vahetus läheduses, nõnda oli uute muististe leidmise võimalus suhteliselt suur. Eelnevate eeluuringute korral on võimalik mullatööd kavandada vastavalt arheoloogiliste uuringute tulemusele.

Rikutud sooalade taastamise käigus koostasime üldharivaid materjale ja korraldasime avalikke teabepäevasid Eesti soodest. Käsitleti nii soid kui ka kultuurmaastikke. Kultuuripärandi kohta pakkus konsultatsioone ka MTÜ Arheovisioon. Samuti kasutati materjalide koostamisel arheoloogiliste uurimistööde tulemusi.

1961. aaasta arheoloogiline leid Tamula kiviaegsest asulakohast. Foto: Lembit Jaanits

1961. aasta arheoloogiline leid Tamula kiviaegsest asulakohast. Foto: Lembit Jaanits

Arheoloogia äratab ka laiemas üldsuses suhteliselt suurt huvi. Arheoloogiliste seirete ja väljakaevamiste tulemusi kajastati väga erinevate tasemete meediaväljaannetes alates kohalikest lehtedest ja raadiosaadetest kuni populaarteaduslike ajakirjadeni.

2016. aasta kevadeks koostati olemasoleva kaardimaterjali ja arheoloogilise andmestiku baasil kõigi projektialade eeluuringute plaanid. 2016. aastal viidi läbi projektialade arheoloogilised eeluuringud ning 2017. aastal koostati arheoloogiliste tööde aruanded. Kaevetööde arheoloogiline vaatlus ning aruannete täiendamine toimus kuni 2020. aastani.

Avalik arheoloogia-alane teave avaldati ka projekti veebilehel alates 2016. aasta algusest.

Arheoloogiliste tööde raames tehtud aruanded ja juhendid:

Plaanid

Leire aruanded

Juhendid

Lõpparuanded

Samuti koostati õppefilmide seeria “Ah soo!” raames tutvustus sooarheoloogia kohta, mida saad vaadata siit!