Sootaastamistööde seis aprill 2020 ja tegevused linnurahu perioodil

Laukasoo, Lahemaa rahvuspark

Laukasoos on Suurlaugas lõpuks “täis” saanud ning vesi on hakanud lausaliselt üle soo laiali valguma vastavalt hüdroloogilise modelleerimise käigus koostatud kõrgusmudelite kohaselt – näiteks suurest paisust kirde poolt. Ka Kraaviotsa laugas on tõusnud niivõrd kõrgele, et vesi voolab üle soo Loobu jõe poole. Kaevandusaladel on samuti vesi kõrgel ja paisud peavad. Tuleva suvel on kavandatud teostada käsitsi paisude rajamine Laukasoo Palmse poolses küljes – ELFi talgute ja Õpilasmaleva planeerimine on alanud.

Droonifoto Suurlaukale kagust. M. Kohv

Pildil on vaade väljaveotee kohalt otse Uusküla poole üle kaevandusala. M. Kohv

Sirtsi looduskaitseala

Sirtsis jõuti kopatöödega teostada ligi 40% kraavide sulgemise mahtudest ja töödega jätkatakse peale linnurahu lõppu – augustis.  Samuti teostati nn leevendusmeetmete rajamine, mis seisnes mõnede kraavide uuendamises eesmärgiga tagada säiliva kuivendusvõrgu toimimine ja teede läbitavus. Hetkel on tehtu kooskõlastamisel Põllumajandusametis. Pinnasetöid teostab Metropol Group OÜ.

Kaardil eristatud punasega alad, kus töödega jätkatakse augustis. Teised joonisel kujutatud kraavid on suletud.

Tudusoo looduskaitseala

Tudusoos jõuti kopatöödega teostada ligi 60% kraavide sulgemise mahtudest ja töödega jätkatakse peale linnurahu lõppu – augustis. Käsil on veel Kruusoja ümbersuunamisega seotud tegevused.  Samuti on lõpetatud Tudu Järvesoo õpperaja rekonstrueerimine ja metsaonn on külastajatele taas avatud. Mais on kavandatud seada õpperajale üles infotahvlid. Nii kopa- kui ka raietöödega tegeleb Tudusoos Hanso MK OÜ.

Kaardil eristatud punasega alad, kus töödega jätkatakse augustis. Teised joonisel kujutatud kraavid on suletud.

Ohepalu looduskaitseala

Mätrsis teostati tööde ülevaatus Järvesoos ja vaatluste põhjal võib öelda, et tööd on õnnestunud. Veetase Ohepalu ja allalastud Kaasikjärves on tõusnud prognoositud tasemele.

Fotol Kaasikjärve veetaseme ennistamiseks rajatud 109 m pikkune pais. J.-O Salm

Feodorisoo Alutaguse rahvuspargis

Märtsis tehtud vaatluse käigus leiti, et paisud on töökorras. Ainult ühe paisu on „sabotöör“ kobras lammutanud puitmaterjali veoks mööda veeteed. Samas on ta maastikukujunduse käigus tõstnud vee lõhutud paisust pisut allvoolu kenasti kõrgeks. Las elab ja toimetab.

Pildil on üks Feodorisoo edelaosa suletud kraavidest. M. Kohv.

Kõigil aladel on kavandatud perioodil aprill kuni juuli erinevad seiretööd: taimestiku muutuste seire droonide abil, sihtliikide seire: linnustik, kahepaiksed, liblikad, kiilid. Kõigil aladel on käimas

hüdroloogiline seire, milleks on rajatud automaatsete veetaseme mõõtjate võrgustik.