Soosaare taastamiskava avalik arutelu

Soosaare taastamiskava on peagi valmimas ning selle tööversiooni avalik arutelu toimub 30. septembril, algusega kell 14 Põltsamaa vallavalitsuse hoones (Viljandi mnt 3, Põltsamaa linn). Kõik huvilised on oodatud!

Päevakava
kl 14-16 ülevaade Soosaare taastamiskavas plaanitud tegevustest, arutelu ja vastused küsimustele
kl 16-19 väljasõit taastamisalale (soovijatele)
Vajadusel korraldame transpordi Põltsamaalt taastamisalale või Kolga-Jaanist Põltsamaale ja Soosaare kaudu tagasi. Palume transpordi korraldamiseks kontakteeruda projektijuht Jüri-Ott Salmiga (e-post jott@elfond.ee, tel. 529 5933), kohtade arv transpordiks on piiratud.

Soosaare soo taastamisest
Soosaare soo taastamise eesmärk on ennistada raba kirdenurgas (joonis) kuivenduseelne olukord. Negatiivne mõju Soosaare soole avaldub peamiselt piirdekraavides, endistes turbavõtuaukudes ning mahajäetud freesturbaväljas. Käsitsi on turvast võetud juba 19. sajandil, freesturbaväli rajati 1970. aastatel. Turbaväli jäeti maha ilmselt 1990-ndate alguses. Soosaare taastamistöödega parandatakse järgnevate koosluste seisundit: looduslikus seisundis rabad, siirdesoo- ja rabametsad ning looduslikult huumustoitelised järved ja järvikud.

Peamised taastamistööd on kraavide kinni ajamine ning paisudega sulgemine. Vajadusel eemaldatakse kuivendatud soost ka osa puistust, et vähendada puude kaudu liigvee aurumist. Taastamistööde kavandamise eel on alal tehtud soolinnustiku, metsise, rabakiilide, päevaliblikate, ja rabakonna inventuurid ning hinnatud sookoosluste olukorda ja raiete vajadust. Samuti on läbi viidud hüdroloogiline modelleerimine, et hinnata vee liikumist kuivendatud soos ja taastamisjärgselt. Toimunud on arheoloogilised välitööd, jätkub rahvapärimuse ja teabe kogumine soo kasutuse kohta. Taastamistööde edukuse hindamiseks on kavandatud seire.

Taastamistööd on kavas 150 hektaril aastatel 2016-2020. Taastamisala paikneb riigimaal Alam-Pedja looduskaitseala Soosaare sihtkaitsevööndis. Taastamistegevused lähtuvad Alam-Pedja looduskaitseala kaitse-eeskirjast ja kaitsekorralduskavast. Taastamiskava koostatakse koostöös Riigimetsa Majandamise Keskusega ja Keskkonnaametiga.

20. septembril valminud taastamiskava tööversioon on tutvumiseks SIIN (PDF-fail). RMK looduskaitseosakonna ettepanekutega 04.10.2016 täiendatud versioon asub SIIN (PDF-fail).

Tagasisidet ootame taastamiskavale kuni 20. oktoobrini 2016.

Tegevused toimuvad projekti „Soode kaitse ja taastamine” (Conservation and Restoration of Mire Habitats, LIFE Mires Estonia; projekti nr: LIFE14 NAT/EE/000126) raames, rahastavad Euroopa Liidu LIFE programm ning Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti eesmärk on ennistada eri kaitsealadel soode kuivenduseelne olukord (Soosaare soo Alam-Pedja lka, Järvesoo ja Luusaare sood Tudusoo lka, Sirtsi lka, Feodorisoo Agusalu lka, Ohepalu soo Ohepalu lka, Laukasoo Lahemaa rahvuspargis).

Loe ka: miks sood on olulised ja palju neid Eestis on?