Soode taastamisest Rootsis

Millised on soode taastamise kogemused Rootsis ning kuidas elavad sealsed asukad – rabakiilid, pisiteod ja metsised? Seda käisime uurimas 9.-14. oktoobril 2016 toimunud õppereisil ühes Tartu Ülikooli, ELFi, Keskkonnaameti, Keskkonnaministeeriumi ja RMK oma ala asjatundjatega. Siit leiad kokkuvõtte ja pilte Rootsis kuuldust-nähtust.

Metsiste kaitse

Esimese õppereisi päeva sisustasid metsiseuurijad ja -kaitsjad Hans Svensson ja Jan-Erik Hägerroth. Meile tutvustati kahte metsise mängupaika. Maastikule oli siin mosaiikne – väiksemad aluskivimi paljandid, künkad vaheldumisi soode ja tihedama puistuga. Sood olid heaks toidubaasiks pesitsevatele lindudele ja tibudele, kuid olulised ka mängude ajal (tupp-villpea). Mängualale olid olulised selle piiril paikneva maadja võrastikuga kuused, hoidmaks seljataguse kaitstud. Erinevad mängualad asetsesid üksteisest ligikaudu poolesaja meetri kaugusel, sealjuures oli nende vahel visuaalne kontakt (metsarindele oli iseloomulik, et see oli suhteliselt hõre, puudus ka kuivenduse mõju). Pesitsusalad paiknesid vahetult mängualade juures, kuid ka kaugemal – 1 kuni 2 km. Aladel oli tehtud harvendusraiet. Liikumispiiranguid polnud seatud ning raieviiside ja metsa kasutuse osas  (näit jaht, jahikoerte koolitus, kiirraudtee rajamine) ei olnud muid piiravaid tegureid, kui kokkulepped metsise kaitsjate ja maaomanike või arendajate vahel. Siinjuures on eripäraks kogukondlik metsaomand, kus üldjuhul peetakse oluliseks puidutulu kõrval ka teisi väärtusi, sh metsist. Sarnaselt Eestile on ka Rootsis metsise populatsioon vähenemas.

Foto: metsise mängukohad. M. Kohv.

Metsise mängukohad. Foto: M. Kohv.

Metsise elupaiganõudluste selgitamine siirdesoos paiknevas mängupaigas. Foto: A. Animägi.

Metsise elupaiganõudluste selgitamine siirdesoometsas paiknevas mängupaigas. Foto: A. Animägi

Siirdesoomets. Foto: M. Kohv

Siirdesoomets. Foto: M. Kohv

Rabakiilid

Teine päev algas Tommy Karlssoni ettekandega kiilidest, sh loodusdirektiivi raames tehtavast seirest. Seejärel külastasime kiilidele elupaigaks sobilikke soojärvi Norrköpingi linnast põhja pool. Tutvustati seiremetoodikat ja erinevate liikide elupaiganõudlust. L. albifrons asustab oligo- ja düstroofseid väikeveekogusid, mh kruusavõtuauke, Lõuna-Rootsis ka eutroofseid tiike, L. caudalis ujulehtedega metsajärvi ja on Rootsis kõige haruldasem rabakiililiik. L. pectoralis seevastu on Rootsis kõige tavalisem rabakiil, esineb väga mitmesugustes elupaikades. Vanad rootslased arvasid, et kiilid on seotud allilma ja trollidega (millele viitab ka rootsikeelne seltsi nimetus trollslända – trolli kedervars; vrdl. ingl. k. dragonfly ja est. k kiililiste seltsi ühe perekonna nimetus – tondihobu). Tänapäeval on kiilid Rootsis populaarsed, palju andmeid koguneb vabatahtlikelt loodusvaatlejatelt. Kiiliseiret tehakse kesksuvel vaadeldes täiskasvanud isendeid ja otsides vastsete kesti.

Rabastunud kallastega järv, kus elavad hännak- ja suur-rabakiil. Foto: M. Kohv

Rabastunud kallastega järv, kus elavad hännak- ja suur-rabakiil. Foto: M. Kohv

Pisiteod madalsoos

Madalsoodesse pisitigusid uurima läksime Olle Jonssoni juhendamisel. Külastasime nelja sood, silma jäi soode väiksus ja taastamisjärgne hooldamise intensiivsus (alad olid niidetavad või karjatatavad). Taastamine hõlmas puistu eemaldamist, mõndedel juhtudel ka pinnase kõrvaldamist. Pinnase eemaldamine oli tingitud vajadusest vähendada kõrget lämmastiku ja fosfori kontsentratsiooni, samuti poleks tüsenenud huumusekiht olnud enam sobilik madalsoole iseloomulikule taimestikule. Madalsoode kadumise põhjuseks on või olid nende kuivendamine põllumajanduslikel ja metsanduslikel eesmärkidel, taristu arendus või mõnedele juhtudel kunagistel soo-aladel niitmise ja karjatamise lõpetamine.

Kogu Östergötlandi maakonnas oli madalsoid säilinud u paarkümmend ala (vt joonis). Üheks sihtliigiks madalsoode taastamisel on pisiteod (Vertigo geyeri, angustior, genesii). Ühele alale oli mõne aasta eest väikest pisitigu (V. genesii) taasasustatud. Selle edukuse hindamiseks plaanitakse seiret 5-aastase sammuga.

Joonis: madalsoode olukord Östergötlandis. Rohelisega märgitud heas seisundis sood, punasega ülekasvanud (nt võsastunud) ja mustaga hävinud alad.

Joonis: madalsoode olukord Östergötlandis. Rohelisega märgitud heas seisundis sood, punasega ülekasvanud (nt võsastunud) ja mustaga hävinud alad.

Üks vähestest säilinud madalsoodest pindalaga alla 1 ha. Foto: M. Kohv

Üks vähestest säilinud madalsoodest pindalaga alla 1 ha. Foto: M. Kohv

Endine madalsoo ala taastamise ootel, puistu on juba eemaldatud, järge on ootamas pinnas. Sihiks on ülaloleval fotol oleva madalsoo laiendamine. Foto: A. Animägi

Endine madalsoo ala taastamise ootel, puistu on juba eemaldatud, järge on ootamas pinnas. Sihiks on ülaloleval fotol oleva madalsoo laiendamine. Foto: A. Animägi

Madalsoo, taamal on mets taastamisel eemaldatud.

Madalsoo, taamal on taastamise eesmärgil eemaldatud ka piirnev mets.

pisitigude-1

Pisitigude (pikkus alla 1-2 mm) otsingud, sedapuhku olid edutud. Võimalik põhjus ka öökülmade saabumine, mistõttu teod sügavamal mullastikus viibivad. Otsimiseks võeti taimed juurtega ja raputati plekk-kausil. Fotod: M. Kohv

Pisitigude (pikkus alla 1-2 mm) otsingud olid sedapuhku edutud. Võimalik põhjus öökülmade saabumine, mistõttu on teod sügavamal mullastikus. Otsimiseks võeti taimed juurtega üles ja raputati neid plekk-kausil. Fotod: M. Kohv

 

Ombergi mäel paiknev niidetav ja karjatatav madalsoo. Foto: M. Kohv

Ombergi mäel paiknev niidetav ja karjatatav madalsoo. Foto: M. Kohv

Pisitigusid otsimas – üheks võimaluseks neid leida on peopesa surumine vesises kohas taimestikule, eeldatakse, et tigu jääb nahale pidama. Foto: M. Kohv

Pisitigusid otsimas – üks võimalus nende leidmiseks on suruda peopesa vesises kohas taimestikule, eeldatakse, et tigu jääb nahale pidama. Foto: M. Kohv

Store Mosse looduskaitseala
Järgmiseks külastasime soo taastamise projektiala Anderstorps Store Mosse looduskaitsealal. Giidideks olid Kristofer Paulsson ja Johan Rova (Jönköpingi maavalitsus). Tegemist on Euroopa Liidu LIFE-programmi rahastud projekti „LIFE to Ad(d)mire“ taastamisaladega. 

Store Mosse taastamisala. Pildil on 2-3 aastat tagasi hõrendatud puistu, puud jäetud soosse. Saemeestel paluti maha lõigata ka turritavad oksad. Paljud puud on juba turbasamblasse mattumas. Foto: M. Kohv

Store Mosse taastamisala. Pildil on 2-3 aastat tagasi hõrendatud puistu, puud jäetud soosse. Saemeestel paluti maha lõigata ka turritavad oksad. Paljud puud on juba turbasamblasse mattumas. Foto: M. Kohv

Üks suuremaid paise Anderstorps Storemosse looduskaitsealal, kunagine turbakaevandusala. Õppurite grupipilt, selja taga üle meetri lauget nõlva. Foto: M. Kohv

Üks suuremaid paise Anderstorps Store Mosse looduskaitsealal, kunagine turbakaevandusala. Õppurite grupipilt, selja taga üle meetri lauget nõlva. Foto: M. Kohv

II maailmasõja järgne kaevandusala, kus vesi on üles tõstetud ja sootaimestik tagasi tulemas. Taamal soosaar, mis kandis Laste saare nime. Nimi olevat tekkinud musta surma epideemia aegu, mil lapsed viidi katku eest sinna varjule ning vaid üks inimene tohtis neile süüa viia. Anderstorps Storemosse looduskaitseala. Foto: M. Kohv

II maailmasõja järgne kaevandusala, kus vesi on üles tõstetud ja sootaimestik tagasi tulemas. Taamal soosaar, mis kandis Laste saare nime. Nimi tekkinud musta surma epideemia aegu, mil lapsed viidi katku eest sinna varjule ning vaid üks inimene tohtis neile süüa viia. Anderstorps Storemosse looduskaitseala. Foto: M. Kohv

Suurel osal alal jäeti puud välja vedamata. Osaliselt kasutati maapinnal puid ekskavaatori liikumise hõlbustamiseks, samuti lükati tüvesid rajatud paisude alla vertikaalselt turbasse, kaeti geotekstiiliga ja pandi turbavall peale. Paremal näha üleujutatud turbavõtuaugud. Foto: A. Animägi

Suurel osal alal jäeti puud välja vedamata. Osaliselt kasutati maapinnal puid ekskavaatori liikumise hõlbustamiseks, samuti lükati tüvesid rajatud paisude alla vertikaalselt turbasse, kaeti geotekstiiliga ja pandi turbavall peale. Paremal näha üleujutatud turbavõtuaugud. Foto: A. Animägi

Tüüpiline turbapais. Ülesvoolu on paisu rajamiseks vajaliku materjali ammutamiseks tehtud kaeve, mis võiks olla sobilik ka kiilidele, kui nad suudavad taluda puudeta ümbrust. Foto: M. Kohv

Tüüpiline turbapais. Ülesvoolu on paisu rajamiseks vajaliku materjali ammutamiseks tehtud kaeve, mis võiks olla sobilik ka kiilidele, kui nad suudavad taluda puudeta ümbrust. Foto: M. Kohv

Sageli on soo taastumisel probleemiks kasevõsa tekkimine. Kased on olulised veetaseme reguleerijad. Kaskede taastumise vältimiseks lõigati need kõrgemalt. Foto: A. Animägi

Sageli on soo taastumisel probleemiks kasevõsa tekkimine. Kased on olulised veetaseme reguleerijad. Kaskede taastumise vältimiseks lõigati need kõrgemalt. Foto: A. Animägi

Taastamisalal on kännud kadumas soole iseloomuliku, taastuva turbasamblavaiba sisse. Foto: M Kohv

Taastamisalal on kännud kadumas soole iseloomuliku, taastuva turbasamblavaiba sisse. Foto: M Kohv

Pärandkultuur – turba väljaveo rongi jäänused ühes relssidega taastamisalal. Taastamistegevuste käigus peeti silmas, et kõik märgid mineviku tegevustest ei kaoks. Kunagisest turbakaevandamisest anti ülevaade infotahvlitel. Alles on jäetud turbalaadimistsehhi vundament. Foto: M Kohv

Pärandkultuur – turba väljaveo rongi jäänused ühes relssidega taastamisalal. Taastamistegevuste käigus peeti silmas, et kõik märgid mineviku tegevustest ei kaoks. Kunagisest turbakaevandamisest anti ülevaade infotahvlitel. Alles jäeti turbalaadimistsehhi vundament. Foto: M Kohv

Sellises seljakotis peidab end LIFE Mires Estonia projekti droon. Õppekäikudel on see alati kaasas - saab vajadusel väga hea ülevaate taastumisprotsessidest. Foto: J.-O. Salm

Sellises seljakotis peidab end LIFE Mires Estonia projekti droon. Õppekäikudel on see alati kaasas – saab vajadusel väga hea ülevaate taastumisprotsessidest. Foto: J.-O. Salm

Fotol olev kopajuht kaevab ühel päeval turvast ja teisel päeval ajab kinni kunagisi kuivenduskraave. Kordagi pole veel sohu traktoriga kinni jäänud. Küll aga jala käies … Traktor kaalub 8 tonni, lindid on alumiiniumsulamist. Mõnedel objektidel kasutatakse ka 15 tonnist laiade lintidega masinat. Foto: M. Kohv

Fotol olev kopajuht kaevab ühel päeval turvast ja teisel päeval ajab kinni kunagisi kuivenduskraave. Kordagi pole veel sohu traktoriga kinni jäänud. Küll aga jala käies … Traktor kaalub 8 tonni, lindid on alumiiniumsulamist. Mõnedel objektidel kasutatakse ka 15-tonnist laiemate lintidega masinat. Foto: M. Kohv

paisu-ehituseks-1

Paisu ehituseks turba võtmisest tekkinud auk. Fotod: J.-O. Salm

Paisu ehituseks turba võtmisest tekkinud auk. Fotod: J.-O. Salm

Selle paisu ehitamiseks kulus veidi alla tunni. Esimene kopatäis turvast võeti ehitatava paisu kohast, et eemaldada juured või vettjuhtivad tüved. See materjal paigutati ülesvoolu esimeseks plommiks. Seejärel hakati juba ülesvoolu või tammi lähedalt võtma materjali paisu rajamiseks. Paisu kõrgus maapinnast on ca 50 cm. Foto: A Animägi

Selle paisu ehitamiseks kulus veidi alla tunni. Esimene kopatäis turvast võeti ehitatava paisu kohast, et eemaldada juured või vettjuhtivad tüved. See materjal paigutati ülesvoolu esimeseks plommiks. Seejärel hakati juba ülesvoolu või tammi lähedalt võtma materjali paisu rajamiseks. Paisu kõrgus maapinnast on ca 50 cm. Foto: A Animägi

Viimane vaade Store Mossele enne tagasisõitu. Tegemist on sadakond aastat tagasi allalastud järvega (oslaiselt veel taamal paistmas). Eesmärk oli need alad põllu- ja metsamaana kasutusele võtta, kuid loodushuvilised jõudsid tutvustada ka teisi väärtusi ja ala jäi edasisest arendusest puutumata.

Viimane vaade Store Mossele enne tagasisõitu. Tegemist on sadakond aastat tagasi allalastud järvega (osaliselt veel taamal paistmas). Eesmärk oli need alad põllu- ja metsamaana kasutusele võtta, kuid loodushuvilised jõudsid tutvustada ka teisi väärtusi ja ala jäi edasisest arendusest puutumata.

Aitäh projekti „LIFE to Ad(d)mire juhile Lisa Tenningule ja kogu meeskonnale, kes olid kogu õppereisi organiseerijad ja võõrustajad.

Tekst: Jüri-Ott Salm

Fotod: Marko Kohv, Ants Animägi, Jüri-Ott Salm

Õppereis toimus projekti Soode kaitse ja taastamine (Conservation and Restoration of Mire HabitatsLIFE Mires Estonia; projekti nr: LIFE14 NAT/EE/000126) raames. Reisi aruanne leitav siit.