Soode taastamise järg

Linnurahu ajal (aprilli algusest juuli lõpuni) sootaastamistööd seisavad ja nendega jätkatakse augusti alguses. Siiski mitte kõikjal, metsise aladelt hoiame eemale veel septembri alguseni. Juulis toimub plaanide seadmine – järgnevalt anname ülevaade taastamistööde plaanidest suve teises pooles.

Soosaare soo, Alam-Pedja looduskaitseala
Soosaares soos on kopatööd Hanso MK OÜ lõpetanud ja oma järge ootab veel üks käsitsi rajatav pais. Ehitatud paisude taha jäävad kraavid on vett täis, samuti kraavide lausaliseks sulgemiseks võetud turba augud. Alanud on taastamisjärgsed seiretööd. Tartu Ülikooli ornitoloogide rolliks oli 2019. aasta kevadel linnustikuseire, saamaks teada, kas lagesoodele tüüpilised linnuliigid (näiteks kiivitaja, väikekoovitaja, sookiur, mudatilder, rüüt, tedred ja nende mängualad) on tagasi pöördumas. Nagu ka Urmas Sellise sõnul oodata oli, on puistu raiumise järel tavapärased puistulinnud sellelt alalt kadunud, ainult metsaservades oli mõni metskiur veel kuulda. Lagedaks tehtud ja tõstetud veega alal olid tulnud pesitsema tikutaja ja kiivitaja, üksik kivitäks ja 3-4 paari kadakatäkse, ühel veekogul oli sõtkapaar. Samuti leiti ühe koltunud männiladva all maapinnal ka tedre pesa – kurn polnud siis veel täis ja emalindu pesa juures polnud. Samuti leiti taastatud alal soo-kärjeherilase pesa. Üle lendas veel merikotkas, keda jälitas kalakotkas. Linnustiku väljakujunemiseks uutes tingimustes kulub ilmselt mõni aasta.

Ülevoolupaisu rajamine Soosaares 2018. a sügisel. Materjalina kasutati turvast ja geotekstiili. Foto: Jüri-Ott Salm

Ohepalu soo, Ohepalu looduskaitseala
Ohepalu looduskaitseala veerežiimi taastamisprojekti teostamiseks on sõlmitud leping Valmap Grupp OÜga. Raietööde teostaja leidmiseks on RMKl riigihanke tulemusel OÜ Finkre. Kõigi tööde algus on kavandatud augustisse. Samuti toimuvad augusti alguses paisude rajamiseks mitmed talgud kaitseväelaste, õpilasmalevlaste ja ELFi talguliste osalusel. Kaugemad talgulised on keskkooliõpilased Ungarist.

Sirtsi looduskaitseala
Sirtsi looduskaitsealal alustas RMK juhatusel 2019. aasta jaanuaris OÜ RT Plaan kujundusraietega (trassiraied kopatööde teostamiseks ja masinate ligipääsuks, kujundusraie kuivenduse mõjul puistuga kattunud endiste lagesoode taastamiseks). Kopatööde teostajaks sai hanke tulemusel Metropol Group OÜ. Kopatöödega on plaan algust teha 2019. aasta augustis, samaaegselt jätkuvad ka raietööd. Palasi endisel turbakaevandusalal lõpetas Nordic Botanical OÜ koostöös OÜga Reedfly turbasambla külvi/fragmentide puistamise 2018. aasta detsembri keskpaigaks. Põlevkivituha laotamine toimus 2019. aasta juunis.

Laukasoo, Lahemaa rahvuspark
Suurem osa raietöödest sai Ökopesa OÜ poolt teostatud, kuid töid jagub veel ka augustisse. Kopatööde teostaja on OÜ Metropol Group ja töödega jätkatakse augustis eeldatavasti Laukasoo endisel kaevandusalal. 2019. aasta jaanuaris suleti Suurlauka väljavool. Tööde teostuse kohta tehti ka videoreportaaž.

Droonifoto taastuva veetasemega Suurlaukale. Foto: Marko Kohv

Tudusoo looduskaitseala
Raietöödega Tudusoo Järvesoos alustati 2019. aasta veebruaris ja jätkatakse paralleelselt kopatöödega 2019. aasta augustis. Tööde teostaja on Hanso MK OÜ.

Alates aprillist toimub ka Tudu Järvesoos õpperaja rekonstrueerimine. Juuni kuus on kavandatud järve ääres oleva onni, tualeti ja lõkkeplatis ehitusega lõpetamine, misjärel jätkatakse õpperajaga. Tööde teostaja Kivikuvand OÜ. Foto: Jüri-Ott Salm

Feodorisoo, Agusalu looduskaitseala
Enamus plaanitud töödest on Praktov OÜ teostanud, vajalik on mõnede parenduste tegevime ala põhjaosas. Samuti rajatakse augustis kaks viimast paisu ELFi talguliste abiga.

Juunis projekti juhtrühma koosolekul toimunud vaatluse põhjal saab öelda, et paisud toimivad- turbavõtuaukudes oli enamasti veetase paarkümmend senti alla maapinna. Foto: Jüri-Ott Salm

Taastamistööde teostusprojektid ja täiendav teave taastamisalade kohta leitav projekti alalehelt.

Käsil on ka talgute korraldamine taastamisaladele järgmise aasta augustis. Galerii 2018. aasta sootalgutest ning ELFi talguprojekti teistest tegemistest leiad siit!

Head suve!