Natura 2000 elupaigatüübid

natura2000

Selle projekti tegevused parandavad järgnevate Natura 2000 (Euroopa Liidu prioriteetsete) elupaigatüüpide seisundit:

  • looduslikus seisundis rabad (7110*)
  • siirdesoo-ja rabametsad (91D0*)
  • soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*)

 

 

Täiendavalt parandavad taastamistegevused järgnevate elupaikade seisundit:

  • järved ja järvikud (3160)
  • jõed ja ojad (3260)
  • põhjamaised lamminiidud (6450)
  • inimtegevusest rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120)
  • siirdesood ja õõtsiksood (7140)
  • liigirikkad madalsood (7230)

Projekti tegevuste käigus kavandatakse elutingimuste loomist või paranemist metsisele, rabapüüle, rabakonnale, rabakiilidele ja koerliblikalistele ning nende liikidega arvestava soode taastamismetoodika koostamist. Taastamisalad katavad ligikaudu 5800 ha soid, sh 3276 ha Natura 2000 vastavaid elupaiku (nendest 3105 prioriteetsed elupaigad).

Üle terve Euroopa kuulub Natura 200 võrgustikku üle 27 000 ala, mille pindala on peaaegu miljon km². Vaata kogu Euroopa Natura 2000 võrgustikku SIIT

Loodusdirektiivi elupaigatüüpide kohta vaata J.Paali koostatud käsiraamatut SIIT

Teisi Natura 2000 elupaikadele pühendatud projekte saab otsida LIFE projekti andmebaasist.