LIFE projekt “Soode kaitse ja taastamine!”

SA Eestimaa Looduse Fond, Tartu Ülikool ja MTÜ Arheovisioon on ellu viimas projekti „Soode kaitse ja taastamine“.

Eesmärk – soode soodsam seis

Soid taastatakse oluliste ja eriliste elupaikade seisundi parandamiseks. Need on looduslikus seisundis rabad, siirdesoo- ja rabametsad ning soostuvad ja soo-lehtmetsad. Lisaks aitavad taastamistegevused parandada ka järvede ja järvikute, jõgede ja ojade, põhjamaiste lamminiitude, inimtegevusest rikutud, kuid taastumisvõimeliste rabade, siirdesoode ja õõtsiksoode ning liigirikaste madalsoode seisundit.

Projekti eesmärk on ennistada eri kaitsealadel soode kuivenduseelne olukord (Soosaare soo Alam-Pedja lka, Järvesoo ja Luusaare sood Tudusoo lka, Sirtsi lka, Feodorisoo Alutaguse rahvuspargis (end. Agusalu lka), Ohepalu lka, Laukasoo Lahemaa rahvuspargis). Peamised taastamistööd on kraavide kinni ajamine ning paisudega sulgemine. Vajadusel eemaldatakse kuivendatud soost ka osa puistust, et vähendada puude kaudu liigvee aurumist. Lisaks kavandatakse kaitsealustele liikidele sobivate elutingimuste loomist või parandamist (metsis, rabapüü, rabakonn, rabakiilid ja päevaliblikad). Taastamistööde edukuse hindamiseks toimub seire. Taastamisalade kohta kogume ka rahvapärimust ja arheoloogilist infot. Projekti tegevusi ja soode kaitse eesmärke tutvustatakse avalikkusele läbi temaatiliste ürituste ja õppepäevade ning teabematerjalide, samuti korrastatakse Tudulka Järvesoos laudtee.

Taastamisalad katavad ligikaudu 7500 ha soid (algne plaan oli 5800 ha), sh 5024 ha (algne plaan 3276 ha) Natura 2000 vastavaid elupaiku (nendest 4804 ha (algselt 3105 ha) prioriteetsed elupaigad).  Kõik alad on riigimaad ja asuvad looduskaitsealadel.

Loe lähemalt

rma-laugas-panoraam_veike_22737293160_o

Foto: Marko Kohv

Jälgi meie uudiseid RSS uudisvoo vahendusel.

Projekt kestab: 01.09.2015 – 31.12.2021

Projektijuht: Jüri-Ott Salm (Eestimaa Looduse Fond) jott@elfond.ee, tel +372 529 5933

Projekti viivad koostöös ellu Eestimaa Looduse Fond, Tartu Ülikool ja MTÜ Arheovisioon koostöös RMK, Keskkonnaameti, Keskkonnaministeeriumiga, alltöövõtjate ja vabatahtlikega.

Projekti nimi ja rahastus:

Projekti „Soode kaitse ja taastamine” (Conservation and Restoration of Mire Habitats, LIFE Mires Estonia; projekti nr: LIFE14 NAT/EE/000126) rahastavad Euroopa Liidu LIFE programm ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti eelarve kokku: 2 815 576 €

Euroopa Komisjoni rahastus: 74,61%

Kaasrahastus: Keskkonnainvesteeringute Keskus