Laukasoo taastamiskava tööversiooni avaliku arutelu (22.09) kokkuvõte

Päevakava:

  • Keskkonnaameti ja Eestimaa Looduse Fondi avasõnad;
  • Soode taastamise põhimõtted ja Laukasoo taastamiskava uuendatud versiooni tutvustus, Marko Kohv, ELF;
  • Taastamiskavas kavandavate tegevuste mõju Laukasood ümbritsevate maade veerežiimile, Urmas Uri, Erki Kõnd, Kobras AS;
  • Riigimetsa Majandamise Keskuse roll projektis, raiete kavandamine, RMK, Leevi Krumm
    Kuivendatud soode taastamine loomastiku vaatenurgast, sh Laukasoos tegevuste läbiviimine, Tartu Ülikool, Urmas Sellis, Voldemar Rannap.
  • Laukasoo kultuuripärand, Piret Pungas-Kohv, Eestimaa Looduse Fond (ettekanne lükati hilise ajaga seonduvalt järgnevale päevale)
  • Kokkuvõte ja arutelu

Peamine arutelu teema oli seotud mõjude hindamisega taastamisala ümbritsevatele eramaadele. Vastavat hinnangut tutvustas AS Kobras esindaja Urmas Uri ja kohapeal tõstatatud küsimustele vastas ka ELFi ekspert Marko Kohv. Oluline on see, et taastamisala ümbruses lahti jäävate kraavide ja ojade (sh Palmse ja Muike) valgalad praeguse olukorraga võrreldes ei muutu. See tähendab, et nendesse ei suubu taastamistegevuste järel rohkem vett. Samas aitab soos paiknevate kraavide sulgemine ühtlustada vee väljavoolu, näiteks kevadistel lumesulavee perioodidel. Taastamistööde kavandamise puhul on põhimõtteks tulundusmaid (sh eramaid) ja nende veerežiimi mitte mõjutada, sestap on jäetud ka mitmed kraavid lahti. Kobras AS koostatud hinnang kinnitas, et taastamiskava on koostatud eelnimetatud põhimõtetest lähtuvalt.

Koosoleku käigus toimunud arutelu tulemusel jäi Illi Platsi seisukohale, et tehtud tööd ei veena teda. Teisi vastulauseid ei esitatud. Samuti tegi Illi Plats ettepaneku eramaadel paiknevate kraavide korrastamiseks ja Palmse oja süvendamiseks eesmärgiga tagada vee kiirem äravool eramaadelt. Koosolekul osalenud eksperdid selgitasid, et olemas on riiklikud ja Euroopa Liidu toetused kraavide korrastamiseks ja Palmse oja süvendamiseks, kuid kuna see toimuks rahvuspargi territooriumil, on see vaja kooskõlastada keskkonnaameti ja põllumajandusametiga. Samuti on eelduseks koostöö maaomanike vahel ja maaparandusühistu asutamine. Taastamiskava koostajad on lähtunud parimast teadmisest selle kohta, et tulundusmaid sootaastamistööd ei mõjutataks ja eramaadele ei juhita rohkem vett. Samuti näidati valmisolekut seiresüsteemi rajamiseks, et hinnata taastamistegevuse järgselt veerežiimi muutusi projektialal ja selle lähiümbruses.

Koosoleku protokoll: 22.9.17 Laukasoo koosoleku protokoll

Ettekannete slaidid koos 22.09.17 Palmses toimunud sündmuse helisalvestusega leiab siit: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwWz4ccpnJhpGupVPZfbt19g9MunWj6Eh 23. septembriks edasi lükatud Laukasoo kultuuripärandi loengu slaidid leitavad siin: Piret_PungasKohv_Laukasoo 22.9.2017

Avalikustamisel tutvustatud taastamiskava tööversioon on leitav siit: Laukasoo taastamiskava taiendatud 20.9.2017

Taastamiskava veel kinnitatud ei ole. Koosolekujärgselt koondab ELF ettepanekud taastamisala-välise seiresüsteemi kohta ja seejärel edastatakse taastamiskava keskkonnaametile kooskõlastamiseks. Taastamiskava kohta on võimalik esitada ettepanekuid praegu ja ka peale lõppversiooni avaldamist kodulehel. Järgmine koosolek leiab aset eeldatavasti talvel, kui tutvustame taastamistööde teostusprojekti, mida koostab Kobras AS.

Arutelul osalesid 21 inimest, sh 6 inimest projektimeeskonnast (Jüri-Ott Salm, Leevi Krumm, Marko Kohv, Piret Pungas-Kohv, Urmas Sellis, Voldemar Rannap, Liina Remm), samuti keskkonnaameti ja Kobras AS esindajad. Arutelu algas kl 18.10 ja kestis kuni 21.30.

Järgmisel päeval toimunud matkal taastamisalale osales kokku 9 inimest.

Lakasoo arutelu Laukasoo matk