Kutse Tudusoo ja Sirtsi lka soode taastamiskavade tööversioonide tutvustusele

Tudusoo ja Sirtsi looduskaitsealade (lka) soode taastamistööde plaanide tutvustamine toimub 16. juuni 2017 a kl 15 Tudu koolimajas. Ettekandeid peavad Eestimaa Looduse Fondi, Tartu Ülikooli ja Arheovisiooni eksperdid, tutvustades eelkõige taastamistööde kavatsusi, kuid ka liikide kaitse ja inventuuridega seonduvat, kultuuriloo kogumist ja soodes ja nende piirimail toimunud arheoloogilisi töid.

Taastamiskavade tööversioonid on leitavad allolevatelt linkidelt:

Tudu taastamiskava 12.06.2017 tööversioon

Sirtsi taastamiskava12.6.2017 tööversioon

Taastamiskavade tööversioonidele ettepanekute saatmise tähtajaks on seatud 1. juuli 2017. a. Ettepanekud  ja kommentaarid saata aadressile jott@elfond.ee.

Tudusoo ja Sirtsi looduskaitsealade (lka) kaitse-eesmärgid on huumustoiteliste järvede ja järvikute, looduslikus seisundis rabade, rikutud, kuid taastumisvõimeliste rabade, siirde- ja õõtsiksoode, liigirikaste madalsoode, vanade loodusmetsade, rohunditerikaste kuusikute, soostuvate ja soo-lehtmetsade ning siirdesoo- ja rabametsade kaitse. Lka-de eesmärgina on samuti määratletud kaitsta linnudirektiivi lisas nimetatud liike ja nende elupaiku, sh rabapüüd (Lagopos lagopus), metsist (Tetrao urogallus) ja tetre (Tetrao tetrix). Vastavalt looduskaitsealade kaitse-eeskirjadele on ette nähtud vajadusel ka veerežiimi taastamine kuivendusest mõjutatud aladel.

Tudusoo lka soode taastamisala kogupindala on taastamiskavade tööversioonide põhiselt 1475 ha, Sirtsi lka-l 1847 ha, suletavate kraavide kogupikkus vastavalt 93 ja 97 km. Taastamisalad paiknevad tervenisti RMK poolt hallataval riigimaal ja kaitsealadel.

Taastamistööd koosnevad kolmest etapist: I (kujundus)raie, II paisude ehitus. Kujundusraiete läbiviimine on kavandatud perioodil talv 2017 – kevad 2018. Paisude rajamine on kavandatud peale raietööde teostamist kuivaperioodil (tavaliselt juuli-september). Mõlemad tööd on ilmastikutundlikud, misläbi kavandatud ajakava võib nihkuda hilisemaks. Samuti täiendatakse vajadusel seire tulemustele vastavalt taastamiskava ja viiakse läbi vajalikke töid. Tööde läbiviimise lõpptärmin on 2020. a suvi (projekti ametlik lõpp on 2020. a august).

Tööde läbiviimise aluseks on kooskõlastused Põllumajandusametilt, Keskkonnaametilt, Riigimetsa Majandamise Keskuselt ja kohalikult omavalitsuselt, avalikustamise käigus laekunud ettepanekute käsitlemine ja vajadusel taastamiskava ja teostusprojekti täiendamine.