Kutse soode taastamise avalikule arutelule Rakveres

ELF korraldab soo taastamist ja kaitset käsitleva avaliku tutvustuse ja arutelu 25. novembril algusega kell 15 Rakveres hotellis Art (Lai tn 18). Ühtlasi tutvustame Sirtsi looduskaitsealal Palasi mahajäetud kaevandusvälja soo taastamiskava (tööversioon leitav siin). Kõik huvilised on oodatud!

Päevakava
15:00 Keskkonnaameti avasõnad
15:05 Ülevaade projektist „Soode kaitse ja taastamine“ projektijuht Jüri-Ott Salm, ELF
15:20 Soode taastamise põhimõtted ja Palasi taastamiskava tööversiooni tutvustus, Marko Kohv, ELF
15:45 Riigimetsa Majandamise Keskuse roll projektis, raiete kavandamine, RMK, Leevi Krumm
16:00 Paus
16:15 Kuivendatud soode taastamine loomastiku vaatenurgast, sh Palasi kaevandusalal tegevuste läbiviimine, Ann Kraut, Tartu Ülikool
16:30 Pärandkultuur soodes, Piret Pungas-Kohv, ELF

16:45 Sooarheoloogia, Kaarel Sikk, MTÜ Arheovisioon
17:00-18:00 Arutelu
Palume osalemisest võimalusel teatada projektijuht Jüri-Ott Salmile (e-post jott@elfond.ee, tel 529 5933).
Palasi mahajäetud turbakaevandusalal soo taastamiseks eelduste loomine

Palasi tänaseks mahajäetud turbaväli rajati 1960. aastatel ning turvast kaevandati freesmeetodil. Ala jäeti maha arvatavasti enne 1990. aastat.

Soo taastamise eesmärk Sirtsi soo lääneservas (vt joonis) paikneval endisel 31,9 ha suurusel kaevandusalal on luua tingimused siirdesoo ja/või raba taastumiseks. Lisaks luuakse eeldused 42,5 ha raba ja 3,4 ha huumustoiteliste järvede ja järvikute seisundi paranemiseks, mis paiknevad kaevandusalale rajatud kuivendusvõrgu mõjupiirkonnas. Natura 2000 andmebaasi mitte kuuluvat rabametsa mõjutatakse taastamistöödega positiivselt 19 ha ulatuses.

Peamised taastamistööd on kraavide kinni ajamine ning paisudega sulgemine, samuti turbasammalde külv. Lisaks eemaldatakse kuivendatud soost ka osa puistust, et vähendada puude kaudu liigvee aurumist. Taastamistööde kavandamise eel on alal tehtud linnustiku, rabakiilide ja rabakonna inventuurid ning hinnatud ümbritsevate sookoosluste olukorda ja raiete vajadust. Samuti on läbi viidud hüdroloogiline modelleerimine, et hinnata vee liikumist kuivendatud soos ja taastamisjärgselt. Toimunud on arheoloogilised välitööd, jätkub rahvapärimuse ja teabe kogumine soo kasutuse kohta. Taastamistööde edukuse hindamiseks on kavandatud seire.

Taastamistööd on kavas aastatel 2017-2020. Taastamisala paikneb riigimaal Sirtsi looduskaitseala Palasi ja Sirtsi soo sihtkaitsevööndites. Taastamistegevused lähtuvad Sirtsi looduskaitseala kaitse-eeskirjast ja kaitsekorralduskavast. Taastamiskava koostatakse koostöös RMK ja Keskkonnaametiga.
Peagi valmiv taastamiskava tööversioon on leitav hiljemalt 14. novembrist veebilehel soo.elfond.ee. Tagasisidet ootame taastamiskavale kuni 5. detsembrini 2016.

Tegevused toimuvad projekti „Soode kaitse ja taastamine” (Conservation and Restoration of Mire Habitats, LIFE Mires Estonia; projekti nr: LIFE14 NAT/EE/000126) raames, rahastavad Euroopa Liidu LIFE programm ning Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti eesmärk on ennistada eri kaitsealadel soode kuivenduseelne olukord (Soosaare soo Alam-Pedja lka, Järvesoo ja Luusaare sood Tudusoo lka, Sirtsi lka, Feodorisoo Agusalu lka, Ohepalu soo Ohepalu lka, Laukasoo Lahemaa rahvuspargis). Täpsem teave projektialade kohta on leitav veebilehel soo.elfond.ee.

Joonis: Palasi taastamisala

Joonis: Palasi taastamisala