Mis on soo? Mis on soode roll looduses?

Mis on soo?

Soo on turbaala, kus turbakihi paksus on üle 30 cm ja mille ladestumine ei ole vahepeal katkenud. Kui turba moodustumine pikemaks perioodiks katkeb, võib soo-ökosüsteem hävida. Sõltuvalt puurinde olemasolust, võib soo olla lagesoo, puissoo või soomets. Praegune LIFE-i projekt on mõeldud selliste tingimuste loomiseks, et säiliks ja taastuks eelkõige lagesood, väiksemal hulgal ka puissood ja soometsad. Projektis tegeleme järgnevate lage- ja puissoodega, mis kuuluvad ühtlasi Natura 2000 võrgustikku: looduslikus seisundis rabad (elupaigatüübi koodiga 7110), siirdesood ja õõtsiksood (7140), looduslikud huumustoitelised järved ja järvikud (3160), inimtegevusest rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), liigirikkad madalsood (7230). Soometsadena on hõivatud siirdesoo- ja rabametsad (91D0*), soostuvad ja soolehtmetsad (9080*).

Mis on soode roll looduses ja miks on soid meile vaja?

  • sood puhastavad ja talletavad magevett;
  • sood reguleerivad maastikul veerežiimi ning leevendavad sellega põuda ja üleujutusi;
  • sood seovad seal pidevalt juurde tekkiva turba abil hästi süsinikku ja pehmendavad sel moel inimese põhjustatud kliimamuutusi; maailmamere kõrval on soo ainus ökosüsteem, mis talletab atmosfääris ringlevat süsinikku;
  • soo on paljudele liikidele ainus elupaik (nt putuktoidulised huulheinad, jõhvikad, rabapüü, paljud turbasamblaliigid) või rändepeatus- ja sigimispaik (nt rabakonn, mitmed kiililised);
  • Eesti sood on näite- ja võrdlusaladeks, mille seisundit saab võtta aluseks teiste Euroopa inimmõjutatud soode taastamisel ja kaitsel;
  • inimesele on kuivendamata soo hea marjaala ja eriline puhkekoht;
  • sohu mindi vanasti peitu sõdade ja nüüd liigse linnamüra eest;
  • sood säilitavad põnevaid jälgi inimtegevusest esemete, säilmete, sooteede ja lugudena;
  • soo on inspiratsiooniallikas ja õppimiskoht;
  • soid on vaja jätkusuutlikkuse mõttes – et oleks, mida kasutada ka tulevikus.