Keskkonnaminister kinnitas kaitstavate soode tegevuskava

Eesti sookoosluste (madal- ja siirdesood ning rabad) kaitse tagamiseks allkirjastas keskkonnaminister jaanuari lõpus kaitstavate soode tegevuskava, mis näeb muu hulgas ette 10 000 hektari sooelupaikade taastamist. Tegevuskava sisaldab loetelu taastamist vajavatest soodest, sh ka meie LIFE projekti taastamisalasid. Lisaks on määratletud vajadused täiendavateks uuringuteks, et selgitada optimaalsed nõuded taastamistegevusele, olemasolevate sooelupaigatüüpide andmete korrastamiseks, inventuuride ja seire läbiviimiseks. See oli igati teretulnud ja oodatud uudis Rahvusvahelisel Märgalade Päeval!